Šok, tuga i nevjerica: Ubistvo u familiji pjevačice Jelene Karleuše (FOTO)

, , Comment closed

Šok, tuga i nevjerica…

Niko ne može da vjeruje šta se dogodilo.

Popularna pjevačica i folk diva Jelena Karleuša skrhana je saznanjem da je ubijena dečko od njene kume.

Dra­go­je Tri­šić, zva­ni Tri­ša (44), ko­ji je ubi­jen u sa­če­ku­ši ispred zgra­de u Tr­go­va­č­koj uli­ci u Ža­r­ko­vu, bio je vje­ren sa ma­ne­ken­kom Iva­nom Ku­krić (37), ku­mom pje­va­či­ce Je­le­ne Kar­leu­še, sa­zna­je Ku­rir. Tri­šić je ubi­jen u srije­du oko 17.15 sa­ti u pro­la­zu iz­me­đu zgra­da, ka­da ga je ne­po­zna­ti na­pa­dač sa dva hi­ca iz pi­što­lja po­go­dio u gru­di, a po­tom po­bje­gao. On se, ka­ko sa­zna­je­mo, go­di­na­ma za­ba­vljao sa jed­nom od na­j­po­zna­ti­jih i na­j­ljep­ših sr­p­skih ma­ne­ken­ki, sa ko­jom se i vje­rio. Me­đu­tim, ve­za ka­sni­je ni­je op­sta­la.

“Tri­ša se ra­ni­je ba­vio bo­k­som, a imao je i po­slo­ve u ve­zi sa gra­đe­vi­nom. Iz­me­đu nje­ga i Iva­ne je bi­la ve­li­ka lju­bav, osam go­di­na su bi­li za­jed­no, ali se Tri­ša ni­kad ni­je ek­spo­ni­rao u jav­nos­ti, pa zbog to­ga ne­ma nji­ho­vih za­jed­ni­č­kih fo­to­gra­fi­ja”, ka­že naš do­bro oba­vije­šte­ni izvor. 

Iva­na Ku­krić je u mla­dos­ti bi­la na­j­bo­lja dru­ga­ri­ca sa pje­va­či­com Je­le­nom Kar­leu­šom, ko­joj je bi­la ku­ma na vje­n­ča­nju sa Bo­ja­nom Ka­ri­ćem u se­p­te­m­bru 2004. go­di­ne.

“Iva­na je Je­le­ni­na kr­šte­na i vje­n­ča­na ku­ma. Njih dvije su odra­sle za­jed­no, bi­le su ja­ko blis­ke. Ka­da se Kar­leu­ša vje­n­ča­va­la, ona je bi­la nje­na ku­ma, ali ka­sni­je su nji­ho­vi od­no­si za­hla­d­ni­li. Ta­ko Iva­na ni­je bi­la po­zva­na na Je­le­ni­no dru­go vje­n­ča­nje, sa Du­škom To­ši­ćem. Me­đu­tim, ne­dav­no su po­no­vo po­če­le da kon­ta­k­ti­ra­ju”, ka­že sagovor­nik Ku­ri­ra.

Iva­na Ku­krić go­di­na­ma va­ži za jed­nu od na­ših na­ju­spje­šni­jih ma­ne­ken­ki u svije­tu. Mo­de­li­n­gom je po­če­la da se ba­vi sa sa­mo 17 go­di­na. Du­gi niz go­di­na ži­vi u Ame­ri­ci, na re­la­ci­ji Nju­jo­rk – Los An­đe­les.

Ra­di­la je za na­j­po­zna­ti­je modne krea­to­re i bre­n­do­ve, po­put Ar­ma­ni­ja i Va­len­ti­na, a po­ja­vlji­va­la se i u bro­j­nim svje­t­skim ča­so­pi­si­ma. U re­kla­mi za po­zna­tu ma­r­ku ma­ska­ra „po­za­j­mlji­va­la“ je oči po­pu­lar­noj ho­li­vu­d­skoj glu­mi­ci Ha­li Be­ri.

Me­đu­tim, sa­ma ni­ka­da ni­je bi­la zai­n­te­re­so­va­na za glu­mu.

“Mno­go pu­ta su mi se otva­ra­la vra­ta ka svije­tu glu­me. Ali na vrije­me sam shva­ti­la da me to ne za­ni­ma i da bih sa­mo izgu­bi­la vrije­me. Jed­nos­tav­no, ne bih vo­lje­la da bu­dem jav­na li­č­nost”, izja­vi­la je Iva­na ne­dav­no za sr­p­ske me­di­je.

 

 

(Senzacija/Udarni.net)